Tieu Su Co Thu Tuong Pham Van Dong

Published on Friday, February 24, 2017 Choosed by Dixie Cruise

Video nhận định của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng và cố Đại tướng Văn Tiến Dũng về CTBG Lịch Sử Việt Nam

These video credited to: https://www.youtube.com/watch?v=tHZ5ed0u7lo

[spp_relatedpost_terms count= 20]